KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz (İkon İletişim Telekominikasyon A.Ş. – Bestekar sok. 47/9 Kavaklıdere Ankara Tel:08503600444)  tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla,  tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere aşağıda yer verilmektedir;

-İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, hatlardan yapılan CDR kayıtları, cookie kayıtları

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Kişisel veriler genel olarak Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, fiziken ve elektronik ortamda, diğer kanunlarda öngörülen sebeplerle ve genellikle abonelik sözleşmeleri çerçevesinde olmak üzere Şirket tarafından sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi amaçlarıyla toplanır ve işlenir. Bu amaçların arasında:

 • Çeşitli kanallardan (online, direkt satış, bayi vb.) elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak ile abonelik sözleşmesi kurmak ve yerine getirmek, hizmetleri iyileştirilmek, abonelik süresince müşteri memnuniyetini sağlamak, sözleşmenin sürdürülebilmesini teminen (gelen iptal başvuruları vs.) müşteriye alternatifler sunmak için iletişime geçmek,
 • Ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, tarife ve diğer faydaları sunmak, strateji belirlemek ve ölçümlemek gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihi analizi yapmak ve bu amaçla iletişime geçmek,
 • Hizmetlerimize ilişkin her türlü soru, talep ve şikâyete cevap vermek müşteri memnuniyetini ölçmek ve hizmetleri iyileştirmek,
 • Satış sonrası hizmetleri sunmak,
 • Bayilik sözleşmelerinin gereklerini yerine getirmek,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapmak,
 • Sistem ve uygulamalar üzerinde veri güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almak,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak
 • Faaliyetlerimiz gereği 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler başta olmak, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuat yükümlülüklerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının zorunlu kıldığı hallere uygun olarak yürütmek amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince; böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimiz kayıtlarından çıkarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar vb mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 

 • Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine,
 • Bilgi Teknolojileri Kurumuna
 • Savcılıklara
 • Ödeme, para iadesi gibi süreçlerin yerine getirilmesi için bankalar, tahsilat merkezleri ve ödeme kuruluşları,
 • Satış kanallarımız olan ve sizinle iletişime geçen bayilerimizle,
 • Kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Abonelik sözleşmesi uyarınca ödeme ile ilgili işlemler için tahsilat şirketleri, e-arşiv fatura basım şirketi, basılı fatura işlemi için vergi dairelerince görevlendirilen şirketler, SMS ve fatura gönderim şirketleri,
 • Evrak gönderimi kapsamında kurye ve/veya kargo şirketleri,
 • Yazılım destek hizmetleri aldığımız, bu amaçla sınırlı olmak üzere, iş sürekliliğini sağlayan bilgi teknolojileri şirketleri,
 • Hizmetinden faydalandığımız hukuk büroları, avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere,

 

aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ikoniletisim@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak Kanun ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler dikkate alınmayabilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.